Hôm nay 2.10, Việt Nam ghi nhận 5.490 ca COVID-19 mới ... |

Hôm nay 2.10, Việt Nam ghi nhận 5.490 ca COVID-19 mới, 28.857 ca khỏi bệnh · Tối 2.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 1.10 đến 17h ngày 2.10, trên ... Ytế Hômnay2.10,ViệtNamghinhận5.490caCOVID-19mới,28.857cakhỏibệnh LĐO|02/10/2021|19:11常見covid vietnam hm nay問答